Monitoring

Onderzoek naar de onderwaternatuur vinden we belangrijk en interessant. Daar werken we graag aan mee, vooral als we als vissers onze gezamenlijke ervaring en jarenlange vakmanschap in mogen zetten.
We kunnen met de wetenschap meedenken om te bepalen wat goede vanglocaties en geschikte vangtuigen zijn.

We werken samen met gelijkgestemde vissers, die beschikken over verschillende scheepstypen en bijboten. Dat maakt onze vloot goed inzetbaar van de ruigere diepere geulen tot de ondiepte en het binnenwater. Een van onze schepen is uitgerust voor meerdaagse monitoring tochten.
We varen zelf vanuit Lauwersoog. Met onze collega’s is de kustregio van Dollard tot Texel ons werkgebied.

Een aantal vissers is geaccrediteerd voor visstandbemonstering volgens de KRW richtlijnen. En een aantal heeft ontheffing van de dierproevenregeling.

Advies

We adviseren op het gebied van landschap, water , kustbeheer en visserij.

Vissen op riffen

In opdracht van de RUG monitoren we langs de Lauwerszeedijk op de verschillende soorten kunstmatige riffen die als proef langs de dijk in het water zijn gelegd. Met hydrofoons onderzoekt de RUG ook visgeluiden.

Voor het project Waddentools Swimways zijn op enkele plaatsen op het wad proefvakken met harde structuren geplaatst. In opdracht van de RUG voeren we hier met kubben en schietfuiken  onderzoek uit naar vissoorten die door deze structuren worden aangetrokken. Ook hier zijn hydrofoons uitgezet.

Visstand oostwad

Omdat er zo weinig informatie is over de visstand op het oostwad zoekt Staatsbosbeheer een locatie voor een grote monitoring fuik, vergelijkbaar met de NIOZ fuik bij Texel. Coöperatie Vissers van de Kust, waar wij lid van zijn,  adviseert over geschikte locaties, doet in 2017 een prakrijktest en krijgen in 2018 opdracht voor een driejarig traject waarbij meerdere keren per jaar enkele dagen met een weer gemonitord wordt. Voor de wetenschappelijke begeleiding werken we in deze opdracht samen met het NIOZ. In een vervolgopdracht in 2022 en 2023 gaan we op dezelfde locatie verder met schietfuiken, waarbij we samenwerken met de RUG.

Ankerkuil en staande kuil

In opdracht van de Waddenvereniging hebben Vissers van de Kust meegewerkt aan een vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit en bruikbaarheid van een paar traditionele vistuigen van de Dollard voor monitoring van vissen in de waterkolom: de ankerkuil en de staande kuilnetten.

Zoet-zout bij Hallumer Ryt

Bij Hallumer Ryt, Friesland buitendijks, hebben Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea een zoet-zout overgang gerealiseerd. Een visvriendelijke vijzelpomp slaat zoet water over de dijk naar buiten. Hier hebben Vissers van de Kust samen met Van Hall Larenstein op ‘t nabijgelegen Wad een nul-monitoring verricht.